Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen la i dag frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

 Disse tiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet:

  • Regjeringen reduserer antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. De opphever også ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
  • Regjeringen endrer skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
  • Regjeringen endrer skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Det legges opp til at enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) får utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.
  • Regjeringen opphever flypassasjeravgiften midlertidig for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. I tillegg vil opphever regjeringen samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.
  • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.
  • Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen, for blant annet sikre nødvendig tilgang på legemidler, og ressurser til å gjennomføre nødvendige koronaprøver. Det kan bli nødvendig med økt bemanning i helsesektoren. For å legge til rette for at helsepersonell som har gått av med pensjon kan mobiliseres, foreslås det å endre pensjonslovene slik at arbeid ifb. virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen.

 

Mer informasjon om de ulike tiltakene finnes på denne siden.