Korona-informasjon fra FGH Revisjon AS og FGH Assistanse AS per 17. mars 2020

Vedlagt følger informasjon knyttet til avleggelse av årsregnskap og eventuelt årsberetning for 2019 i denne ekstraordinære tiden.

Corona-viruset og påvirkning på avleggelse av årsregnskapet og eventuelt årsberetning
Det er styret som avlegger årsregnskapet og årsberetningen. Ved avleggelse av regnskapet skal den regnskapspliktige vurdere hendelser og ta hensyn til informasjon som foreligger helt frem til styret behandler og godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. Dette kan for 2019 bli ekstra krevende etter at WHO erklærte koronautbruddet som en global pandemi 11. mars 2020. De økonomiske konsekvensene av koronautbruddet er hendelser som har oppstått etter balansedagen for regnskapsåret 2019. Utgangspunktet er at regnskapet skal reflektere forholdene på balansedagen. Det er et skille mellom hendelser etter balansedagen som vedrører forholdene på balansedagen og som skal reflekteres i regnskapet –  og hendelser etter balansedagen som vedrører neste periode, og som ikke skal ha regnskapsmessig konsekvens per balansedagen. (31.12.2019).
Konsekvenser for forhold i regnskapet som skyldes COVID-19 er en hendelse som har oppstått etter balansedagen og vil ikke medføre nedskriving/endring i tallene i årsregnskapet for 2019 med mindre foretaket ikke lenger har evne til fortsatt drift.

Det er likevel krav til noteopplysninger om vesentlige hendelser etter balansedagen, hvis det kan være av betydning for vurderinger og beslutninger som regnskapsbrukerne foretar basert på årsregnskapet. Eksempler på slike forhold er.

  • Tap på kundefordringer
  • Bortfall på kreditter
  • Vanskelig tilgang på råvarer eller personell
  • Tap på finansielle investeringer
  • Vanskelig tilgang på kapital
  • Stenging av drift
  • Brudd på lånebetingelser
  • Utfordringer med tilgang på kapital
  • Utfordringer med planlagte emisjoner, restruktureringer, osv.

Dette er en ny, spesiell og utfordrende situasjon og det vil selvfølgelig være krevende å gi et estimat på finansielle følger av COVID-19. Risikoene må likevel omtales, hvor stor det vurderes at usikkerheten er og eventuelt at det ikke er mulig å gi et estimat på de økonomiske konsekvensene.

Styret har også i følge aksjeloven et ansvar å påse at selskapet har tilfredsstillende likviditet og en forsvarlig egenkapital til å vedta utbytte og konsernbidrag. Dersom regnskapet er vedtatt, men Generalforsamlingen ikke har blitt avholdt, må styret om nødvendig hensynta ny informasjon og endre forslaget til utdeling. Dersom styret er i tvil, kan odet være fornuftig å vedta et noe konservativt utbytte på den ordinære Generalforsamlingen, for senere å vedta et tilleggsutbytte eller et ekstraordinært utbytte.

Fortsatt drift
I ytterste konsekvens kan COVID-19 medføre så store konsekvenser at foretaket ikke kan avlegge årsregnskapet og årsberetningen under forutsetningen om fortsatt drift. Det skal i tilfelle redegjøres om dette i årsberetningen eller eventuelt i note til årsregnskapet. Dersom styret mener at COVID-19 ikke har noen vesentlig effekt for selskapet, bør også det omtales i årsberetningen eller i note.

Dette kan være vanskelige og krevende vurderinger og det er bare å kontakte oss dersom dere ønsker å drøfte deres situasjon nærmere.